ХИВ / СПИН

ПРОЕКТОКОНСЕНСУС ОТНОСНО ДИАГНОЗАТА, ПРОСЛЕДЯВАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С HIV / СПИН

СБАЛИПБ “ Проф.Иван Киров “ ЕАД

Авторски колектив:

доц. д-р Ивайло Еленков, дм

д-р Иванка Радева

д-р Маргарита Янкова

д-р Ирина Стейпълс

д-р Нина Янчева-Петрова, дм

проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

В момента в света повече от 42 млн. души са заразени с НІV 1 и около 7 млн. боледуват от СПИН. С въвеждането на високо активна антиретровирусна терапия Highly Active Antiretroviral Therapy /HAART/, продължителността на живота на пациентите се удължи до 15-20 год. По този начин заболяването се превърна в хронично.

В клиничните центрове в България се наблюдават общо 655 HIV /+/ и са на АРТ 246 пациента.

В СБАЛИПБ” проф.Иван Киров” се наблюдават 275 пациента и са на АРТ 197 пациента.

Кратка клинико - лабораторна характеристика на НІV инфекцията: в протичането на НІV инфекцията се очертават фаза на остра, хронична НІV инфекция и трета фаза на развит СПИН.

Острата фаза възниква 2- 6 седмици след вирусната експозиция,

свързана с драматично нарастване на нивото на вируса в

кръвта и продължава средно около 2 -3 седмици.

Остър ретровирусен синдром 2-3сед.: повишена температура, лимфаденопатия, фарингит, обриви /морбилиформен, макулопапулозен/, диария, главоболие, повръщане.

Неврологични симптоми включващи увреда на централната нервна система - асептичен менингит, енцефалит, Gillain Barre синдром, когнитивни нарушения и двигателни нарушения и други сиптоми - лесна уморяемост, миалгии, артралгии, нощни изпотявания, орални и генитални улцерации.

Възстановяването и сероконверсията продължава 2- 4 седмици.

Вирусологичните изследвания показват високо ниво

на плазмена виремия за НІV вируса.

Налице е НІV позитивен р24 антиген към 14 - 20 ден.

От 4 –та до 6 – та /8 - ма / седмица може да се открият

специфични анти- НІV антитела.

Прозоречен период е времето след заразяването, през което инфекцията не може да бъде установена с лабораторни методи.

Асиптомна хронична НІV инфекция продължава от 17месеца - 17 години, средно 8 - 10 год.

Сиптомна НІV инфекция /СПИН свързани усложнения средно 1,3 год/

СЗО ги нарича индикаторни и им отдава голямо значение, като насочващи към наличие на НІV инфекция и краен стадий на синдром на придобита имунна недостатъчност/ СПИН/.

Графика клинично протичане.

ХИВ.docx