Членство

Всеки лекар може да е член на БДИБ. Това е доброволна организация, в която членуват лекари, обединени от желанието да споделят и развиват познанията си в областта на инфекциозната патология. Така ще са полезни на болните и ще обогатят научната мисъл с нови идеи и разработки в непрекъснатия прогрес на човешкото познание. 

На събрание на Управителния съвет на СБДИБ през 2021 г. се реши членски внос да бъде в размер на 50 лева.