Правилник


ПРАВИЛНИК НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Българското дружество по инфекциозни болести”

за реда за извършване на общественополезна дейност на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на сдружение с нестопанска цел „Българското дружество по инфекциозни болести /БДИБ/ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Чл. 2.Сдружение с нестопанска цел Българското дружество по инфекциозни болести извършва дейност в обществена полза за постигане на основните цели , определени в Устава на дружеството и решението на управителния съвет, а именно:

• Да организира и обединява всички специалисти по инфекциозни болести от гр. София и страната с оглед техните интереси в областта на инфекциозните болести.

• Да взема пряко участие в национални и международни мероприятия от всякакъв вид, свързани с проблемите на инфекциозната патология и граничещите с нея медицински специалности, като епидемиология, микробиология, вирусология, вътрешни болести, педиатрия и др.

• Да осъществява връзки с други сродни организации в България и чужбина, като по този начин разширява професионалните контакти и сътрудничество на българските специалисти по инфекциозни болести с колегите им в България и от чужбина.

• Да съдейства за развитието на научните изследвания в тази област.

• Да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на инфекциозни болести.

• Да предлага на всички държавни и административни органи и други организации приемане на съответни програми, специализирани мерки с практическо реализиране на конкретна профилактична дейност при инфекциозните заболявания.

• Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на сдружението.

• Да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации.

• Да представлява интересите на членовете си, където е необходимо.

• Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката.

• Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на тези болести сред широк кръг медицински и немедицински лица, както и да съдейства за провеждане на ранна масова профилактика.

• Да съдейства за по-добрата подготовка на студентите и следдипломното обучение на лекарите по инфекциозни болести.

• Да съдейства за защита на интелектуалната собственост на своите членове.

• Да подпомага професионалното обучение на своите членове, изследователската работа в областта и информационния обмен.

Чл. 3. Сдружението се ръководи в дейността си от основните насоки за развитие и програма за осъществяването на дейността му.

Чл. 4.Сдружението осъществява дейност като изгражда собствен фонд с помощта на спонсори и дарители.

Чл. 5. (1) За осъществяване на горепосочените дейности могат да се създават работни групи от специалисти.

(2) Като специалистите - членове на работните групи могат да бъдат външни на сдружението лица.

Чл. 6. (1) Управителният съвет изготвя доклад за дейността на сдружението.

(2)Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението чрез управителния съвет.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, като годишния бюджет се приема от Общото събрание.

Чл. 8. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

(2) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 9. Средствата на сдружението се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението.

Чл. 10. За осъществяване на целите сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 11. Разходите, които сдружението с нестопанска цел извършва включват:

1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в)други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи;

2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел:

а) разходи за провеждане на обучение чрез организиране на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;

б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, научни изследвания, разработване на научни проекти по реда, предвиден в Правилника;

в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника;

г) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на инфекциозни болести.

3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.

ПОДБОР НА ЛИЦАТА И НАЧИН НА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 12. (1) Сдружение с нестопанска цел ”Българското дружество по инфекциозни болести” разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилата в съответствие с приетите годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на сдружението се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 2 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 11, т. 2 от Правилника.

Чл. 13. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на база - наета или собственост на сдружението, предоставяне на екипи, оборудване и материали за подобряване на образователния процес;

б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението или от организации, свързани с дейността на сдружението;

в) издаване на книги, брошури, периодични издания и друга печатна продукция.

Чл. 14. (1) Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

Чл. 15. В годишната програма за осъществяване дейността на сдружението се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението и за постигане на целите на същото по чл. 2 от Правилата, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.

Чл. 16. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 13 от Правилата, се вземат от Управителния съвет, след положителното писмено становище, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.

(3) Искането се разглежда до едномесечен срок след постъпването му.

(4) В случай че са постъпили няколко искания и всички отговарят на условията за финансиране, окончателния избор се прави от Управителния съвет.

(5) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. З от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.

Настоящите Правилник е одобрен от Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел ”Българското дружество по инфекциозни болести” /БДИБ/