Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ /БДИБ/

I . OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

СТАТУТ

Чл. 1.

/1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено и действащо съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на учредителното събрание.

/2/. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/. Членовете на Сдружението отговарят за задълженията на Дружеството до размера на предвидените в Устава вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2.

/1/. Наименованието на сдружението е: „Българското дружество по инфекциозни болести /БДИБ/

/2/. Наименованието на сдружението, заедно с указания за седалището, адреса на управление, съда пред който сдружението е регистрирано, номера на съдебната регистрация, БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.

/1/. Седалището на сдружението е: гр. София, район Триадица, п.к.1606.

/2/. Адресът на управление е бул.”Акад.Иван Гешов”17.

СРОК

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6.

/1/. Предметът на дейност на сдружението е научно-изследователска дейност в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на инфекциозни болести, обединяване на лекарите-инфекционисти за защита на правата и законните им интереси, за професионалното им израстване, формулиране и популяризиране на предложения за развитието на здравеопазната дейност в България, както и всяка друга дейност, свързана с посочените и незабранена от закона.

/2/. БДИБ функционира на принципа на доброволността, самоиздръжка и мандатност. То е със собствена банкова сметка:

/3/. Адрес:1431, София, бул.”Акад.Ив.Гешов” 15, Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към УМБАЛ”Св.Иван Рилски”, ЕАД.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ:

Чл.7. Целите на Сдръжението са:

Чл.8. Средствата за постигане на целите са:

организиране на семинари и дискусии;

• участие в международни конференции, конгреси и други мероприятия.

• контакти и сътрудничество със сродни организации;

• разпространение на специализирана литература по проблема;

• предлагане на експерти при решаване на диагностично-лечебни спорове в работата на НЗОК, РЗОК, БЛС, НСПФБ, ИАЛ и други;

• издаване на списание и други печатни материали;

• поддържа интернет сайт;

• поддържане на високи стандарти на лечебната, преподавателската, изследователската и друга професионална дейност в областта,съизмерими с европейските и световни стандарти;

• поддържане и развитие на връзки при взаимен интерес със сродни национални и между-народни професионални и научни организации.

• сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на целите.

ЧЛЕНСТВО

Чл.9.

(1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява задълженията, свързани с членството. Членове могат да бъдат лекари - инфекционисти от гр. София и страната, лекари с други специалности, специализанти и др., които имат интерес към инфекциозните болести .

(3) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет, след лицата, желаещи да станат членове на БДББ, подават заявление в писмена форма до УС, в което декларират писмено, че приемат устава на сдружението и поемат задължение да го спазват. Управителният съвет взема решение за приемане с обикновено мнозинство. Решението, с което се отказва членство в БДББ, се съобщава от Управителния съвет на лицето в писмен вид, като се посочват мотивите.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в управлението на сдружението;

2. да бъде информиран за неговата дейност;

3. да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този устав.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на сдружението;

2. да работи за постигане на целите на сдружението;

3. да не накърнява авторитета и доброто име на сдружението;

4. да прави определените имуществени вноски.

Чл. 12. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на сдружението;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при неизпълнение на предвидените в този устав задължения, както и при извършване на други действия, които правят по-нататъшното членство в сдружението несъвместимо. Решението подлежи на обжалване пред Общото събрание.

(3) Отпадането на членството е налице при невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет, който приема решение за прекратяване на членството.

(4) Решенията по ал. 2 и 3 се вземат по предложение на член на Управителния съвет.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, ако такива са възникнали, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството, освен в случаите, предвидени в закона.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14. (1) Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(3) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание

Чл. 15. Общото събрание се състои от учредителите и от всички пълноправни членове на  сдружението .

Чл. 16. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на сдружението.

2. приема други вътрешни актове.

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

4. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението. 

5. приема бюджета на сдружението.

6. приема отчета за дейността на Управителния съвет.

7. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

8. взема и други решения, предвидени в закона и устава.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в едномесечен срок от искането, направено от съответния брой членове на сдружението, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на общо събрание се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се обявява в сайта на дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата може да бъде изпратена до членовете на сдружението на посочените в заявлението или с изрична молба елeктронен адрес за кореспонденция.

(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на обявление и/или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Чл. 19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите.

Чл. 20. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 21. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 15, т. 1, 3 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Управителен съвет

Чл. 22.   (1) Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 23. Управителният съвет:

1. управлява и представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове;

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;

9. определя адреса на сдружението;

10. взема решение за участие в други организации;„br /> 11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 24. (1) Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-Председател.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. решава други въпроси, които в съответствие с устава на сдружението са му възложени от Общото събрание или от Управителния съвет.

(3) Заместник-председателят на Управителния съвет подпомага председателя и неговата работа по осъществяване на оперативното ръководството на сдружението.

Чл. 25. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на Управителния съвет.

(4) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник-Председателя.

Чл. 26. (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, т. 3, 4, 6 и 7 и по всички въпроси относно ликвидацията – с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 27.

(1) Сдружението може да регистрира свои клонове в различни населени места.

(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица.

(3) Клоновете извършват дейности, възложени им от Управителния съвет на сдружението.

(4) Клоновете сами определят управленската си структура, като тя подлежи на утвърждаване от Управителния съвет на сдружението.

Чл. 27.

(1) Сдружението може да създава неформални обединения – клубове.

(2) Клубовете може да са организирани на териториален принцип или по интереси на своите членове.

(3) Клубовете сами определят управленската си структура, като изпращат информация за това до Управителния съвет на сдружението.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 28.

(1) Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, вземания и други права, придобити по установения от закона и този устав ред.

(2) Имуществото на сдружението служи за осъществяване целите на сдружението.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 29. Сдружението формира своето имущество, в това число средствата за дейността му, от имуществени вноски, дарения, завещания, спонсорство и други разрешени от закона актове с транслативен ефект, както и от средства за осъществяване на конкретни проекти, насочени към постигане на целите на сдружението, предоставени от национални, европейски и международни организации.

Чл. 30. (1) Всеки член на сдружението дължи встъпителна вноска и годишен членски внос, чиито размер се определя от общото събрание .

(2) Встъпителната вноска се внася в 10 дневен срок след уведомяване на кандидата, че е приет за член, а годишната вноска се внася до 30 януари на съответната година, а за новопостъпил член – в едномесечен срок от приемането му .

Чл. 31. (1) Сдружението разходва имуществото си само в съответствие с този устав и закона за осъществяване на дейността, насочена към постигане на неговите цели. То може да разходва имущество и безвъзмездно.

(2) Сдружението определя правилата и реда за изразходването на постъпилите средства за дейности свързани с постигането на своите цели, като спазва изискванията на действащото българско законодателство.

(3). Сдружението разполага с банкови сметки в банки, регистрирани в съответствие с българското законодателство и действащи на територията на страната.

(4) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата и организациите по чл. 41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. (1) Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на Софийски градски съд в определените от закона случаи.

Чл. 33. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.

(3) Относно неплатежноспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(5) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата по чл. 43, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на „Българското дружество по инфекциозни болести” /БДИБ/

§ 2. (1) За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) В случай че разпоредби на този Устав противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му правила.

§ 3 . Списъкът на учредителите подписали настоящия Устав, да се счита неразделна част от устава.