Структура

Структурни звена

Структурни звена „Инфекциозни и паразитни болести”. През 2016 година в България има една Специализирана болница за лечение на инфекциозни и паразитни болести, ситуирана в рамките на Медицински Университет - София и четири клиники по инфекциозни и паразитни болести към Медицинските университети в страната:

  • Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести ”Проф. Ив. Киров” ЕАД - София(СБАЛИПБ )

  • Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към ВМА -София

  • Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив

  • Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св.Марина”- Варна

  • Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ – Плевен

Инфекционисти

Инфекционисти в лечебните и здравни заведения

към 31.12.2011. – всичко – 201, в т.ч. в извънболничната помощ – 5