Изисквания:

1. Шрифт Times New Roman, размер 12pt, междуредие 1;

2. Заглавие с главни букви, подравнено на средата;

3. Автори – име и фамилия, подчертано име на презентиращия автор;

4. Институция с наклонен шрифт, ако авторите са от различни институции, това се указва с цифра в горен индекс;

5. Текст на резюмето на български език до 350 думи структурирано във: въведение, цел, материали и методи, резултати и обсъждане, изводи и заключения;

6. Ключови думи на български език от 5 до 7;

7. Заглавията, резюметата и ключовите думи трябва да бъдат представени на български и на английски език.

Постерни презентации

I. Електронен постер с 10 минутна устна презентация - ШАБЛОН

II. Класически постер на хартиен носител с размер не по-големи от формата А0 (84см. X 119см.)