Инфекционисти

Инфекционисти в лечебните и здравни заведения

към 31.12.2011. – всичко 201, в т.ч. в извънболничната помощ 5