УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Изисквания за резюметата
1. Шрифт Times New Roman, размер 12pt, междуредие 1;
2. Заглавие с главни букви, подравнено на средата;
3. Автори – име и фамилия, подчертано име на презентиращия автор;
4. Институция с наклонен шрифт, ако авторите са от различни институции, това се указва с цифра в горен индекс;
5. Текст на резюмето на български език до 350 думи структурирано във: въведение, цел, материали и методи, резултати и обсъждане, изводи и заключения;
6. Ключови думи на български език от 5 до 7;
7. Заглавията, резюметата и ключовите думи трябва да бъдат представени на български и на английски език.

Постерни презентации
I. Електронен постер по шаблон с 10 минутна устна презентация
II. Класически постер на хартиен носител с размер не по-големи от формата А0 (84см. X 119см.)